Logo jaguar mobile
 • Jaguar XE

  Najbardziej zaawansowana efektywna i dynamiczna sportowa limuzyna jaką kiedykolwiek wyprodukowaliśmy.

 • Jaguar XF

  Śmiała linia nowego modelu XF zdecydowanie wyróżnia go z tłumu. Oferująca niedoścignione połączenie wyczucia układu kierowniczego, komfortu jazdy, wyrafinowania i osiągów luksusowa limuzyna jest równie ekscytująca, co oszczędna.

 • JAGUAR XJ

  Niezwykły design i najwyższa technologia. XJ jest modelem ustanawiającym nowy standard w swojej klasie.

 • Jaguar E-PACE

  Pierwszy kompaktowy SUV marki Jaguar.

 • JAGUAR F-PACE

  Nowy elektryzujący SUV o wysokich osiągach Jaguara łączy sportowe prowadzenie i spektakularny wygląd z praktycznością.

 • JAGUAR F-TYPE

  F-Type to prawdziwy sportowy samochód. Kolejna wersja zachowuje niepowtarzalny wygląd, niezapomniane uczucia z jazdy i niepowtarzalne osiągi czyli wszystkie cechy Jaguara.

 • JAGUAR I‑PACE CONCEPT

  Pierwszy w pełni elektryczny samochód w gamie modelowej.

 • SPECIAL VEHICLE OPERATIONS (SVO)

  Za sprawą zespołu wykwalifikowanych stylistów, inżynierów i techników, oddział SVO oferuje nowe możliwości personalizacji
  wybranego modelu.

Regulamin Konkursu

WYGRAJ VIPOWSKI POBYT NAD ADRIATYKIEM W TOWARZYSTWIE NOWEGO JAGUARA F-PACE – WARUNKI KONKURSU

Przyłącz się i zostań zwycięzcą w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO „F-PACE Circle”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady konkursu internetowego „F-PACE Circle” („Konkurs”) oraz prawa i obowiązki jego uczestników („Uczestnicy”).

 2. Organizatorem Konkursu jest British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa („Organizator”).

 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje wszystkie zawarte w nim postanowienia.

 4. Konkurs realizowany jest na terytorium
  Rzeczpospolitej Polskiej przez Organizatora i jest częścią wydarzenia „F-PACE Montenegro Event: Social Influencers & Circle Activation Contest” organizowanego przez Jaguar Land Rover Limited spółkę prawa angielskiego zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem rejestrowym 1672070, z siedzibą w Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF („JLR Limited”). JLR Limited jest jednocześnie głównym fundatorem i organizatorem nagrody w Konkursie.

 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. 2015.612 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w tej Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do niej.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu.

 2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadająca ważną kartę pobytu w Polsce, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która dodatkowo:

  a) ukończyła 28 rok życia;
  b) posiada ważne prawo jazdy kategorii B od minimum 5 lat, uprawniające ją do poruszania się po drogach publicznych Czarnogóry i Chorwacji;
  c) w ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U.2012.488 z późn. zm.) na dzień zgłoszenia do Konkursu Uczestnik posiada odnotowanych nie więcej niż 6 punktów karnych;
  d) wobec której nie jest orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów;
  e) posiada ważne dokumenty (np. dowód osobisty, paszport) uprawniające ją do wjazdu i legalnego przebywania na terenie Chorwacji i Czarnogóry;
  f) odpowie na pytanie: „Jakie było Twoje największe wyzwanie, które pokonałe(a)ś?”, które przekaże Organizatorowi na zasadach opisanych w pkt. III Regulaminu – Zasady Konkursu;
  g) zgadza się na nieodpłatne opublikowanie przygotowanej przez siebie odpowiedzi na pytanie „Jakie było Twoje największe wyzwanie, które pokonałe(a)ś?” na stronie internetowej Organizatora www.jaguar.pl oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook Jaguar Polska

 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również osoby w jakikolwiek sposób, bezpośrednio powiązane z Organizatorem przy organizacji Wydarzenia i Konkursu. W Konkursie nie mogą brać udziału także członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo).

 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych (w tym prawa do żądania wydania nagrody) nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§ 3 ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs prowadzony jest w dwóch fazach:

  a) I faza od 5.04.2016 r., godzina 00:01 do 18.04.2016 r., godzina 23:59. Rejestracja w Konkursie wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe możliwa jest wyłącznie w czasie trwania I fazy Konkursu;

  b) II faza od 19.04.2016 r., godzina 00:01 r. do 22.04.2016 r. (do godz. 15:00) – prace Komisji Konkursowej, ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie Nagrody.

 2. Przedmiotem zadania konkursowego jest twórcza odpowiedź na pytanie: „Jakie było Twoje największe wyzwanie, które pokonałe(a)ś?” („Odpowiedź”) i przesłanie go Organizatorowi na zasadach opisanych w § 3 ust. 3 i 4.

 3. Uczestnik przekaże Organizatorowi Odpowiedź, przesyłając ją wraz z niezbędnymi danymi osobowymi i zgodami na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie http://forms.carsinventory.com/konkurs-f-pace („Formularz rejestracyjny”)

 4. W Konkursie biorą udział wyłącznie Odpowiedzi zgłoszone Organizatorowi przez Formularz Rejestracyjny. Uczestnik przekazując Organizatorowi Odpowiedź zgadza się na nieodpłatne opublikowanie stworzonej przez siebie Odpowiedzi na stronie internetowej Organizatora www.jaguar.pl oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook Jaguar Polska.

 5. Rejestracja w Konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika całości Regulaminu, co Uczestnik potwierdza w momencie wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 6. Każdy z Uczestników może zarejestrować się w Konkursie jeden raz.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszenia, w przypadku:

  a) zawarcia w Odpowiedzi wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

  b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych oraz praw autorskich;

  c) kiedy okaże się, iż Uczestnik nie spełnia wymagań Regulaminu.

 8. Uczestnik oświadcza, iż jest wyłącznym autorem Odpowiedzi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że Odpowiedź ma charakter oryginalny, twórczy, indywidualny spełniający wymogi przynależne utworowi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i nie jest w jakikolwiek sposób obciążone lub ograniczone prawami osób trzecich. Wszelkie roszczenia osób trzecich w w/w zakresie będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który wraz ze zgłoszeniem Odpowiedzi przez Formularz Rejestracyjny zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

§ 4 ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW ORAZ OGŁASZANIA WYNIKÓW

 1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyborem zwycięskiej Odpowiedzi, Organizator powoła komisję konkursową w składzie 3 osobowym (przewodniczący komisji oraz dwóch członków komisji) („Komisja Konkursowa”).

 2. Komisja Konkursowa spośród przekazanych i spełniających wymogi Regulaminu Odpowiedzi, wybierze najlepszą zwycięską jej zdaniem Odpowiedź. Uczestnik Konkursu będący autorem zwycięskiej Odpowiedzi („Zwycięzca”) zostanie nagrodzony Nagrodą, o której mowa w § 5. Decyzje Komisji Konkursowej pozostają ostatecznymi i nie podlegają zaskarżeniu.

 3. Zwycięzca zostanie ogłoszony na profilu Jaguar Polska na portalu Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora www.jaguar.pl/news w dniu 22.04.2016 r., poprzez podanie zwycięskiej Odpowiedzi oraz imienia i nazwiska, na co Zwycięzca przystępując do Konkursu wyraża zgodę.

 4. W ciągu 2 dni roboczych od dnia publikacji zwycięskiej Odpowiedzi, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą Konkursu, telefonicznie bądź poprzez wiadomość mailową używając adresu e-mail bądź telefonu podanego przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego.

 5. W terminie 2 dni od otrzymania informacji od Organizatora, Zwycięzca będzie zobowiązany do odpowiedzi i podania żądanych przez Organizatora danych niezbędnych do rozliczenia podatku oraz danych osobowych swoich oraz osoby towarzyszącej, która wraz ze Zwycięzcą będzie brać udział w Wydarzeniu, celem przygotowania uczestnictwa tych osób w Wydarzeniu. W przypadku braku odpowiedzi w wyżej wskazanym terminie Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora, który będzie miał prawo wyboru kolejnego Uczestnika Konkursu nagrodzonego Nagrodą w miejsce Zwycięzcy.

 6. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu Konkursu traci prawo do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora, który będzie miał prawo wyboru kolejnego Uczestnika Konkursu nagrodzonego Nagrodą w miejsce Zwycięzcy.

§ 5 NAGRODA

 1. Nagrodą w Konkursie jest pobyt nad Adriatykiem z nowym Jaguarem F-PACE dla dwóch osób – Zwycięzcy Konkursu i jego osoby towarzyszącej – w terminie od 04 maja 2016 r. do 07 maja 2016 r. o prognozowanej wartości rynkowej 7500 zł („Nagroda”/”Wydarzenie”). Fundatorem Nagrody i organizatorem Wydarzenia jest JLR Limited. Nagroda obejmuje transfer z lotniska na miejscu pobytu w Chorwacji i Czarnogórze, zakwaterowanie, wyżywienie i atrakcje określone w programie przez JLR Limited. Fundatorem przelotu samolotem w obie strony w klasie ekonomicznej z portu lotniczego w Polsce do Dubrownika w Chorwacji dla zwycięzcy Konkursu i jego osoby towarzyszącej jest Organizator, z tym zastrzeżeniem, że zarówno zwycięzca Konkursu jak i jego osoba towarzysząca muszą lecieć na miejsce tym samym lotem. Zwycięzca pokrywa koszty podróży na i z lotniska w swoim kraju oraz wszelkie dodatkowe koszty i wydatki nie objęte Programem, w tym ubezpieczenie.

 2. Program Wydarzenia obejmuje:

  a) 4 maja 2016 r.:

  •Przylot do Dubrownika (Chorwacja)
  •Transfer do hotelu Regent Porto Montenegro
  •Obiad/napoje orzeźwiające w czasie wolnym. Hotel Regent Porto Montenegro
  •Czas wolny
  •Nieoficjalna kolacja. Hotel Regent Porto Montenegro
  •Nocleg w hotelu

  b) 5 maja 2016 r.:

  •Śniadanie w hotelu Regent Porto Montenegro
  •Wyjazd Jaguarem F-PACE i przejazd trasą widokową, która obejmuje park narodowy, punkty widokowe, serpentyny, Kościół Naszej Pani na Skałach
  •Obiad w restauracji Mali
  •Kontynuacja przejazdu
  •Kolacja

  c) 6 maja 2016 r.:

  •Śniadanie w hotelu Regent Porto Montenegro
  •Przejazd do zapory wodnej, przejazd po drogach nieutwardzonych
  •Obiad
  •Transfer do Dubrownika. Zakwaterowanie w hotelu Hilton Imperial Dubrovnik
  •Dubrownik - zwiedzanie Starego Miasta zwieńczone kolacją

  d) 7 maja 2016 r.:

  •Śniadanie w hotelu Hilton Imperial Dubrovnik
  •Transfer na lotnisko
  •Wylot

  JLR Limited oraz Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia.

 3. Organizator zastrzega, iż osobą towarzyszącą zwycięzcy Konkursu w Wydarzeniu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadająca ważną kartę pobytu w Polsce, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która dodatkowo:

  a) ukończyła 28 rok życia;
  b) posiada prawo jazdy kategorii B od minimum 5 lat, uprawniające ją do poruszania się po drogach publicznych Czarnogóry i Chorwacji;
  c) w ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U.2012.488 z późn. zm.) na dzień zgłoszenia do Konkursu Uczestnik posiada odnotowanych nie więcej niż 6 punktów karnych;
  d) wobec której nie jest orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów;
  e) spełnia warunek 2 lat bezwypadkowej jazdy pojazdem mechanicznym;
  f) posiada ważne dokumenty (np. dowód osobisty, paszport) uprawniające ją do wjazdu i legalnego przebywania na terenie Chorwacji i Czarnogóry;

  Ewentualne odstępstwa od powyższych wymogów dot. osoby towarzyszącej będą możliwe na wniosek Zwycięzcy za zgodą Organizatora.

 4. Nagroda w Konkursie nie jest wymienialna na gotówkę lub ekwiwalent oraz nie może zostać przekazana innej osobie. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi.

 5. Zwycięzca akceptuje fakt, iż Organizator oraz JLR Limited nie odpowiadają za brak możliwości brania udziału przez Zwycięzcę lub jego osobę towarzyszącą w Wydarzeniu z przyczyn zależnych od Zwycięzcy lub jego osoby towarzyszącej (np. w przypadku braku prawa do legalnego wjazdu i przebywania tych osób na terenie Chorwacji i Czarnogóry), jak również z przyczyn niezawinionych przez Organizatora oraz JLR Limited (np. siła wyższa, odwołanie lotów).

 6. Zwycięzca akceptuje fakt, iż Organizator oraz JLR Limited nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia dotyczące Zwycięzcy i jego osoby towarzyszącej mające miejsce w trakcie Wydarzenia, w tym w szczególnie za ewentualne wypadki, choroby, utratę zdrowia, śmierć, zdarzenia losowe, działania siły wyższej, czyny zabronione popełnione przez i wobec Zwycięzcy oraz osoby towarzyszącej, akty terroru, działania wojenne. Zwycięzca oraz osoba towarzysząca są obowiązani we własnym zakresie wykupić właściwe ubezpieczenie w podróży (np. ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, NNW, OC w życiu prywatnym, bagażu).

 7. Zwycięzca oraz jego osoba towarzyszącą akceptują fakt, iż wszyscy uczestnicy Wydarzenia będą prezentowani w materiałach zdjęciowych i filmowych przygotowywanych w trakcie Wydarzenia. Materiały te będą prezentowane m.in. w kanałach informacyjnych Jaguara. Wyrażając zgodę na uczestnictwo w Konkursie i udział w Wydarzeniu, Zwycięzca oraz jego osoba towarzysząca wyrażą jednocześnie zgodę na wykorzystanie ich wizerunku i występowanie w przygotowywanych materiałach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 8. Podatek dochodowy od przyznanej Nagrody pokrywa w całości Zwycięzca. Warunkiem otrzymania Nagrody, która spowoduje przekroczenie sumy nagród wynoszącej 760 (słownie: siedemset sześćdziesiąt zł) jest udostępnienie Organizatorowi przez nagrodzonego Zwycięzcę danych koniecznych do odprowadzenia przez Organizatora zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłacenie przez Zwycięzcę jako podatnika Organizatorowi jako płatnikowi należnej kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. W przypadku niedokonania wpłaty i nieudostępnienia tych danych w terminie wskazanym przez Organizatora Nagroda przepada.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu strony internetowej Organizatora lub profilu Organizatora na portalu Facebook, za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego przebiegu Konkursu.

 2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.

 3. Wszelka odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości fundowanego przez niego przelotu samolotem w obie strony w klasie ekonomicznej z portu lotniczego w Polsce, wybranego przez Organizatora konkursu do Dubrownika w Chorwacji dla zwycięzcy Konkursu i jego osoby towarzyszącej. Wszelka odpowiedzialność JLR Limited ograniczona jest do wartości fundowanej przez niego Nagrody.

 4. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, którego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa z dopiskiem "Konkurs Jaguar F-Pace”. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, telefonicznie bądź listem poleconym. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.

 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 6. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 7. Dane osobowe podane w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą dla celów realizacji Konkursu, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej, a także - po wyrażeniu odrębnych zgód – w celach objętych oświadczeniem. Dane mogą być także przetwarzane w celu umożliwienia odbycia jazdy próbnej i w tym zakresie będą udostępniane partnerom biznesowym British Automotive Polska S.A. - Autoryzowanym Dilerom Jaguar Land Rover w zakresie niezbędnym do realizacji usługi (pełen wykaz tych podmiotów znajduje się pod adresem: http://jaguar.pl/znajdz-dilera). Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania, podanie danych ma charakter dobrowolny jednak niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. Administratorem danych jest British Automotive Polska S.A. z siedzibą przy ul. Szyszkowej 35/37, 02-285 Warszawa.

 8. Publikacji na stronie internetowej Organizatora www.jaguar.pl oraz na profilu Organizatora na Facebooka Jaguar Poland, podlegać będą wyłącznie Odpowiedź oraz dane osobowe Zwycięzcy Konkursu (tj. jego imię i nazwisko), na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.

 9. Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora www.jaguar.pl/regulamin, na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook oraz może być, na wniosek, udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres e-mail: customer.relations@jaguarlandrover.pl

 10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na stronie internetowej Organizatora www.jaguar.pl w zakładce http://forms.carsinventory.com/konkurs-f-pace

 11. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Kodeks Cywilny.